Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/201385/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/2015.)
Svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima  omogućuje pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15),
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18),
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br.115/16106/18121/1932/2042/20),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/0379/0780/11141/13127/1462/1796/18),
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09),
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10143/12152/1494/1629/17),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br.86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 108/96, 79/07),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18, 98/19),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, br. 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14),
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br.15/14),
 • Popis tijela javne vlasti

Propisi EU

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine br. 12/14“)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14“)

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, br. 87/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava a ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, br. 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, br. 67/17)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (“Narodne novine”, br.85/15.). Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Stanka Vraza 2/a
35000 Slavonski Brod
ili putem elektroničke pošte:

e-mail: ravnatelj@uzgso.hr

 

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Osoba za informiranje:
Dijana Luketić, mob: 099 273 0355
e-mail: ured.uzgso@gmail.com


Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak od 7.00 do 15.00 sati

Dokumenti:

Podijelite članak:

Ostale novosti

7. Brodski ljetni kamp

  „Kad škola prođe Brodski ljetni kamp dođe!“ poznati je slogan popularnog ljetnog kampa kojeg i ove godine po 7. put zajednički organiziraju Grad Slavonski

Otvorenje Gradskog klizališta u Tvrđavi Brod

Poštovani korisnici, dana 12.12.2023. godine, u 17:00 sati otvara se Gradsko klizalište u Tvrđavi Brod. Grad Slavonski Brod i Ustanova za gospodarenje športskim objektima su,

Skip to content