Statut ustanove za gospodarenje športskim objektima

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),  članka 16. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), te članka 19. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove za gospodarenje športskim objektima je na svojoj 13. sjednici održanoj 29. kolovoza 2018.godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima na koju je Gradonačelnik dao suglasnost Zaključkom KLASA: 620-01/18-01/197, URBROJ: 2178/01-07-18-4 od 8.studenog 2018. godine.

Upravno vijeće Ustanove je na svojoj 4. sjednici održanoj 26. listopada 2021.godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima na koju je Gradonačelnik dao suglasnost Zaključkom KLASA: 620-01/21-01/197, URBROJ:2178/01-07-21-7 od 3. prosinca 2021.godine.

Stupanjem na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima Upravno vijeće Ustanove je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine usvojilo potpuni tekst Statuta Ustanove.


S T A T U T
USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
(potpuni tekst)

 • TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. Kategorije (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se: statut, naziv, sjedište, djelatnost, pečat poslova, prava, obveze i ovlasti ravnatelje, imovina, sredstva za rad, način financiranja, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor, javnost rada, suradnja sa Sindikatom, donošenje općih akata, zaštita na radu i unaprjeđenje životnoga okoliša,  te druga pitanja značajna za rad i poslovanje Ustanove.

Članak 2.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima je ustanova športa koja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavlja djelatnost gospodarenja športskim objektima I. i II. kategorije.

Članak 3.

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Ustanove za gospodarenje športskim objektima  I. i II. kategorije koju je Gradsko vijeće donijelo na svojoj 26. sjednici održanoj 29. lipnja 1999. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju koju je Gradsko vijeće donijelo na svojoj 30. sjednici održanoj 31. ožujka 2000. godine, Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju koju je Gradsko vijeće donijelo na 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju koju je Gradsko vijeće donijelo na 26. sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju koju je Gradsko vijeće donijelo na 2. sjednici 18. srpnja 2013. godine došlo je do izmjena prvobitne Odluke o osnivanju. Prava i dužnost osnivača Ustanove obavlja Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za gospodarenje športskim objektima koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 2.sjednici održanoj 27.srpnja 2021.godine došlo je do izmjena prvobitne Odluke o osnivanju.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT USTANOVE

Članak 4.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Sudski registar  Ustanova Trgovačkoga suda u Slavonskome Brodu.

Članak 5.

Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnome prometu  pod nazivom: Ustanova za gospodarenje športskim objektima.

Sjedište Ustanove je u Slavonskome Brodu, Stanka Vraza 2/a.

Članak 6.

Djelatnost Ustanove je gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u vlasništvu Grada Slavonskoga Broda.

Ustanova obavlja djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

Ustanova obavlja djelatnost sportske poduke i rekreacije, te poduke djece predškolske dobi.

Ustanova obavlja komunalnu djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Športski objekti iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od dijela namijenjenoga športu, poslovnome prostoru i drugih površina u okviru športskih objekata. Objekti iz stavka 1. ovoga članka su:

Športski objekti I. kategorije:

 1. Športska dvorana Brod, Kumičićeva bb.
  • dvorana …………………………………………………………………………..1.971 m2
  • travnata površina …………………………..…………………………..1.240 m2
 2. Teniska dvorana, Cankareva 76.
 3. Športska dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2/a
  • dvorana s terasama i ulaznim stubištem …………….………… 12.748 m2
 4. Stadion Stanko Vlajnić-Dida, Aleja Miroslava Krleže 4
  • katastarska čestica 5894/66 ………….………………….….. ……71.779 m2
 5. Bazeni Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a
  • Sportski objekt Bazena bez poslovnih prostora …………………….7.436 m2
 6. Stadion kraj Save,
  • travnati tereni, tribine i objekt………………………….……..….…33.718 m2
 7. Stadion Amater,
  • Travnati tereni, tribine i objekt………………………….…………..53.935 m2
 • Sportska građevina Kajak kanu klub, Splavarska 1
 • katastarska čestica 4268 ……………………………………………. 624 m2

Športski objekti II. kategorije:

 1. ŠRC Klasije, Borovska 1.
  • vanjski tereni, tribine i objekt ………………………………………. 15.171 m2

Športski objekti u kojima se obavljaju športske aktivnosti utvrditi će se i navesti u Statutu Ustanove.

Članak 7.

U poslove obavljanja gospodarenja (upravljanja i održavanja) športskim objektima ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

 • redovito održavanje športskih objekata u graditeljskome i funkcionalnom smislu, prema namjeni objekta,
 • korištenje športskih objekata za provođenje programa javnih potreba u športu Grada,
 • davanje u zakup poslovnoga prostora u okviru športskog objekta sukladno zakonu i gradskim propisima,
 • davanje u zakup dijela športskog objekta za obavljanje  športskih djelatnosti,
 • primjerena zaštita  športskih objekata,
 • održavanje i provođenje unutarnjega reda u športskom objektu,
 • primjereno osiguranje športskoga objekta,
 • obavljanje povremenih i godišnjih pregleda športskoga objekta radi utvrđivanja njegova stanja u građevinskome i funkcionalnome smislu,
 • kontrola korištenja športskih objekata, sukladno sklopljenim ugovorima,
 • popravci na športskim objektima i preuređivanje,
 • drugi poslovi koji, prema posebnim propisima spadaju u upravljanje nekretninama,
 • organiziranje športskih, glazbeno-scenskih programa i drugih manifestacija.

Ustanova obavlja komunalnu djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva se upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Članak 8.

Športske objekte namijenjene  športu  koriste športske udruge  i drugi korisnici za šport i športske aktivnosti koje su utvrđene  programom javnih potreba u športu Grada na tim objektima, sukladno osiguranim sredstvima  u proračunu Grada, o čemu Ustanova i korisnik sklapaju ugovor.

Članak 9.

Dijelovi  športskih objekata namijenjeni športu  daju se u zakup  radi obavljanja športskih djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, propisima donesenim na temelju tog Zakona, gradskim propisima koji se odnose na način korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada, te Zakonom o obveznim odnosima.

Članak 10.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, s kojim se sklapa Ugovor o zakupu dijela športskih objekata iz prethodnog stavka  ovoga članka radi  obavljanja športske djelatnosti, je program koji osigurava najkvalitetnije obavljanje  i razvoj športske djelatnosti radi koje se športski objekt daje u zakup. Program će ocijeniti stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Gradonačelnik.

Članak 11.

Dio športskoga objekta namijenjen športu koji je dan u zakup radi obavljanja športske djelatnosti zakupoprimac  ne može dati u podzakup.

Članak 12.

Uredske prostore u športskim objektima, koji su u funkciji obavljanja športske djelatnosti koriste udruge iz članka 8. i zakupci iz članka 9. ovoga Statuta, za obavljanje športske djelatnosti. Korisnicima iz stavka prvoga ovog članka osigurava se uredski prostor prema  stvarnim potrebama, ali najviše 20 m2. Naknada za korištenje prostora iz stavka prvoga ovog članka  utvrđuje se prema stvarnim troškovima koji će se utvrditi ugovorom. 

Članak 13.

Poslovni prostor u okviru športskog objekta daje se u zakup  u skladu sa Zakonom o zakupu poslovnog prostora i Pravilnikom o zakupu poslovnoga prostora.

Članak 14.

Ustanova ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojemu je ispisano: Ustanova za gospodarenje športskim objektima, Slavonski Brod. U sredini pečata nalazi se grb Grada Slavonskoga Broda. Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnome prometu, te u odnosu s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način njihova korištenja, te djelatnici odgovorni za čuvanje pečata.

 • ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE USTANOVE

Članak 15.

Ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj. U pravnome prometu ravnatelj ima sva prava što proizlaze iz zakona, akata Ustanove i ovoga Statuta. Samostalno sklapa  pravne poslove koji se odnose na nabavku sredstva, te na tekuće, investicijsko i dodatno ulaganje u prostor pojedinačne vrijednosti do 20.000,00 kuna, a preko tog iznosa samo uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove i Gradonačelnika.

Članak 16.

Upravno vijeće ima ovlasti u slučaju odsutnosti Ravnatelja odrediti osobu koja će ga zamjenjivati za vrijeme njegove odsutnosti.

 • TIJELA USTANOVE I UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 17.

Tijela Ustanove su:

 • Upravno vijeće i
 • Ravnatelj

Članak 18.

Upravno vijeće 

Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Gradonačelnik.

Članovi Upravnoga vijeća  biraju predsjednika Upravnoga vijeća  među sobom. Mandat člana Upravnoga vijeća traje četiri godine.

Članak 19.

Upravno vijeće obavlja  sljedeće poslove:

 • odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o pravnim poslovima koji se odnose na nabavku sredstava te na tekuće, investicijsko i dodatno ulaganje u prostor pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna,
 • donosi Statut Ustanove uz suglasnost Gradonačelnika,
 • donosi program rada i razvoja Ustanove, uz suglasnost Gradonačelnika i nadzire njihovo izvršavanje,
 • odlučuje o financijskome planu i godišnjem obračunu,
 • donosi akt o ustrojstvu, unutarnjem redu i druge opće akte sukladno zakonu i Statutu Ustanove,
 • donosi godišnji program upravljanja športskim objektima,
 • raspisuje i provodi natječaj za  imenovanje ravnatelja  i imenuje ravnatelja Ustanove uz suglasnost osnivača,
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, uz suglasnost Gradskog vijeća,
 • odlučuje o uzimanju zajmova, odnosno o materijalnome zaduživanju uz suglasnost osnivača,
 • donosi odluke u drugome stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika,
 • raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup dijelova športskoga objekta za obavljanje športske djelatnosti i poslovnoga prostora u okviru športskog objekta i odlučuje o najpovoljnijoj ponudi,
 • osnivaču i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima. 

Članak 20.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Članak 21.

Članovi Upravnoga vijeća odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 22.

Ravnatelj 

Ravnatelj je  voditelj Ustanove.

Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Članak 23.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Ustanovu,
 • zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • ustrojava, organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i na račun Ustanove,
 • odgovara za zakonitost rada Ustanove,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Ustanovu u pravnom prometu,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća, ovim Statutom i drugim važećim propisima.

Članak 24.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u jednom od lokalnih glasila.

Članak 25.

Za ravnatelja  može biti imenovana osoba  koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža. Mandat ravnatelja traje četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 26.

Na postupak provođenja natječaja za imenovanje ravnatelja, te na razloge i postupak za prijevremeno razrješenje primjenjivat će se odredbe članka 41. do 45. Zakona o Ustanovama.

 • IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD

Članak 27.

Sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Ustanove osiguravaju se u proračunu Grada Slavonskog Broda. Osnivač daje na upravljanje Ustanovi športske objekte u vlasništvu grada određene u članku 6. Statuta. Ustanovi se daje i oprema športskih objekata i druge pokretnine sa stanjem na dan registracije Ustanove, na temelju inventurnih lista i popisa sredstava nabavljenih u 1998., 1999. i 2000. godini.

Članak 28.

Sredstva za redovnu djelatnost Ustanova stječe iz zakupnine i drugih prihoda koje ostvari na športskom objektu, iz sredstava proračuna Grada za financiranje javnih potreba u športu, donacija i drugih izvora.

Članak 29.

Ustanova može stjecati imovinu, biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze koje proizlaze iz prava upravljanja športskim objektima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 30.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ona se koristi za upravljanje športskim objektima.

Članak 31.

Bez suglasnosti  Osnivača Ustanova ne može:

 • opteretiti ili otuđiti imovinu,
 • uzimati pozajmice, odnosno materijalna zaduživanja,
 • promijeniti ili proširiti djelatnost,
 • steći imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000,00 kuna.

Članak 32.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom imovinom. Za obveze Ustanove neograničeno i solidarno odgovara Grad Slavonski Brod.

Članak 33.

Financijsko poslovanje Ustanove obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona. Financijsko poslovanje Ustanove obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda i izvršavanja rashoda, vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Ustanove, te o sastavljanju periodičnog i zaključnog godišnjeg obračuna.

Članak 34.

Ustanova donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi. Ako ne postoje uvjeti da se financijski plan donese u propisnom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan najdulje za tri mjeseca poslovanja Ustanove. Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi ravnatelj.

Članak 35.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Ustanove je ravnatelj. Ravnatelj može ovlastiti djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima da skrbi o izvršavanju financijskog plana ili dijela financijskog plana.

Članak 36.

Ustanova obavlja novčano poslovanje i platni promet preko žiro računa. Za prikupljanje  prihoda Ustanove u stranoj valuti, te za obavljanje deviznog  platnog prometa, Ustanova ima i devizni žiro račun.

Članak 37.

Po isteku kalendarske godine Ustanova donosi zaključni obračun. Na temelju zaključnog obračuna ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Ustanove Gradonačelniku kao i osnivaču.

Članak 38.

Djelatnici u Ustanovi ostvaruju pravo na plaću  i druga materijalna prava  iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Ustanove.

 • NADZOR NAD RADOM USTANOVE I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 39.

Nadzor nad zakonitošću rada Ustanove obavlja tijelo državne uprave nadležno za sport sukladno članku 84. Zakona o sportu.

Članak 40.

Inspekcijski nadzor nad Ustanovom u smislu provedbe Zakona o sportu vrši sportska inspekcija u skladu s posebnim zakonom, sukladno članku 85. Zakona o sportu.

Članak 41.

Na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te drugim poslovima koje Ustanova obavlja na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave, sukladno članku 64. stavak 2. Zakona o ustanovama.

Članak 42.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Ustanove obavlja nadležno državno upravno tijelo odnosno pravna osoba koja za to ima javne ovlasti, sukladno članku 67. Zakona o ustanovama.

Članak 43.

Ravnatelj Ustanove podnosi izvješće o radu i poslovanju Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda:

 • obavezno za razdoblje polugodišnjeg i godišnjeg obračuna u proteklom razdoblju poslovne godine,
 • po vlastitoj inicijativi kad ocjeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do bitnih odstupanja u ostvarivanju programa rada i poslovanja Ustanove,
 • uvijek kada to osnivač zatraži.

Članak 44.

Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuće izvješće Upravnom odjelu za komunalni sustav komunalno redarstvo, Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije i Ministarstvu turizma i sporta po njihovom traženju.

 • JAVNOST RADA USTANOVE 

Članak 45.

Rad Ustanove je javan. U tu svrhu ravnatelj Ustanove osigurava izvješćivanje svojih djelatnika o pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava i obveza. Ravnatelj osigurava pravodobno i istinito izvješćivanje javnosti o obavljanju djelatnosti Ustanove, kao i o drugim pitanjima  od javnog interesa, te daje sredstvima javnog priopćavanja  na njihov zahtjev  izvješća o obavljanju djelatnosti Ustanove, omogućuje im uvid u odgovarajuću dokumentaciju kao i nazočnost prigodom održavanja stručnih, športskih i drugih skupova, savjetovanja, te obavljanja svoje djelatnosti za koju je Ustanova osnovana.

Članak 46.

Za javnost rada  Ustanove odgovoran je ravnatelj. Samo ravnatelj i djelatnik kojeg on ovlasti mogu davati sredstvima javnog priopćavanja odgovarajuće obavijesti o poslovanju i razvitku Ustanove.

 • SURADNJA SA SINDIKATOM

 Članak 47.

Sindikalno organiziranje u Ustanovi je slobodno. Ravnatelj Ustanove je dužan sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegova rada, omogućiti mu uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava zaposlenika iz radnog odnosa. Sindikalni povjerenik ima pravo biti nazočan raspravama u stegovnom postupku i o podnescima, žalbama i prosvjedima zaposlenika. Stavove i prijedloge sindikata ravnatelj je dužan razmotriti i o njima se izjasniti prije donošenja odluke o zaštiti prava zaposlenika.

 • OPĆI AKTI USTANOVE

Članak 48.

Opći akti Ustanove su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju odnosi u obavljanju djelatnosti Ustanove.

Članak 49.

Upravno vijeće Ustanove donosi Statut, te akt o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu, te druge opće akte sukladno zakonu.

Članak 50.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se u postupku propisanom za njihovo donošenje. Statut i drugi opći akti stupaju na snagu u pravilu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči Ustanove, a u iznimnim i posebno opravdanim slučajevima, danom objavljivanja.

X. POSLOVNA TAJNA 

Članak 51.

Poslovnom tajnom Ustanove smatraju se podaci, isprave i drugi dokumenti čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovnim interesima Ustanove ili bi štetilo  njezinom ugledu, interesima i ugledu zaposlenih u Ustanovi.

Članak 52.

Poslovnom tajnom smatraju se :

 • isprave i dokumenti koje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Ustanovi,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • dokumenti koji se odnose na obranu,
 • plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Ustanove,
 • druge isprave, dokumenti i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Ustanove, njezina osnivača te državnih organa i tijela.

Članak 53.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu priopćavati drugima osobama samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti. Što je poslovna tajna određuje Upravno vijeće na prijedlog  ravnatelja posebnom odlukom.

Članak 54.

Podaci koji se smatraju  poslovnom tajnom dužni su čuvati djelatnici Ustanove bez obzira na koji su način za njih saznali. Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Ustanovi. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj.

XI. ZAŠTITA NA RADU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA 

Članak 55.

Ravnatelj  i djelatnici Ustanove dužni su organizirati  obavljanje djelatnosti Ustanove tako da se osigura sigurnost na radu te provoditi potrebne mjere za zaštitu životnog okoliša. Nepoduzimanje mjera zaštite na radu i zaštite životnog okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 56.

Pitanja zaštite na radu i unapređenja životnog okoliša uređuje se posebnim općim aktom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Na sve što nije regulirano odredbama ovog Statuta primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o Ustanovama i Zakona o sportu.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu, nakon dobivanja suglasnosti osnivača Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda, dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Marko Jurić

U Slavonskom Brodu 14. prosinca 2021. godine

Podijelite članak:

Ostale novosti

Otvorenje Gradskog klizališta u Tvrđavi Brod

Poštovani korisnici, dana 12.12.2023. godine, u 17:00 sati otvara se Gradsko klizalište u Tvrđavi Brod. Grad Slavonski Brod i Ustanova za gospodarenje športskim objektima su,

Skip to content