Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Recepcionar

USTANOVA ZA GOSPODARENJE         

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod

OIB: 83097767588

Slavonski Brod, 28. svibnja 2024.

 

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove,  ravnatelj Ustanove objavljuje:

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod u Sektoru upravljanja, za sljedeće radno mjesto:

 

Recepcionar

 

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika

 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog ili društvenog smjera,
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na PC
 • komunikacijske sposobnosti
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

 

Opis radnog mjesta:

– dočekuje i ispraća korisnike objekta,

– pruža sve potrebne informacije vezane za korištenje usluga objekta,

– ispostavlja račune i naplaćuje usluge korisnicima,

– odgovara za ukupni promet na kraju dana i eventualne nejednakosti,

– vodi potrebne evidencije (broj korisnika, korištene usluge i sl.)

– obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

 

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete navedene u ovom Oglasu za radno mjesto za koje se prijavljuju.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se sklapa na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

 

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili protiv kojih se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom.

 

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Oglasu te koji budu pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme, dan i način provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Oglas pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj ostvaruje prednosti, priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Kandidati su u tom slučaju dužni priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sadržan je u priloženom linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Oglas/Javni natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima i oglasnoj ploči Ustanove, uz objavu ovog Oglasa. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac prijave
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe i/ili diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, preslika domovnice,  presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (npr. preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca s opisom poslova), a koje je ujedno evidentirano i u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

 

U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na  pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

 

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

 

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 10 (deset) dana od objave Oglasa u HZZ, „Burza rada“ na adresu:

 

 

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Oglas – Recepcionar – ne otvaraj /

 

Potpunom i urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge navedene u ovom Oglasu te dostavljene na način propisan ovim Oglasom. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune  i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja  obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

 

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti Oglas bez bilo kakvih obveza i odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku.

Obrazac prijave

 

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Podijelite članak:
Skip to content