Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima na radno mjesto

USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a Slavonski Brod
OIB: 83097767588
U Slavonskom Brodu 26. kolovoza 2022.

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima i Pravilnika o radu Ustanove za gospodarenje športskim objektima Ravnatelj Ustanove objavljuje:

 

OGLAS
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u
Ustanovu za gospodarenje športskim objektima na radno mjesto

 

SEKTOR UPRAVLJANJA

Voditelj sportskog programa

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema,
 • kineziološka struka,
 • poznavanje rada na PC,
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

Opis radnog mjesta:

 • osmišljava, organizira i provodi sportske programe
 • održava red i brine za sigurnost korisnika objekta
 • usklađuje termine i izrađuje plan održavanja različitih športsko-rekreacijskih aktivnosti
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radni odnos se zasniva na period do 3 mjeseca uz obvezni probni rad od mjesec dana. U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se intervju sukladno epidemiološkim mjerama koje su na snazi.

Ako kandidat ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua koji će se provesti na Gradskim bazenima, Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod.

Na Oglas se mogu javiti oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Kandidati su u tom slučaju dužni priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sadržan je u priloženom linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima uz objavu ovog Oglasa. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije odluke o prijemu u radni odnos.

 

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu:

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Oglas za posao – ne otvaraj /

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja Oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

 

Prilog:

Podijelite članak:
Skip to content