Natječaj za davanje u zakup prostora Ustanove za gospodarenje športskim objektima

Na temelju članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup prostora Ustanove, Upravno vijeće Ustanove za gospodarenje športskim objektima objavljuje:

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup prostora
Ustanove za gospodarenje športskim objektima

 

Predmet natječaja je davanje u zakup prostora Ustanove za gospodarenje športskim objektima na adresi:

 1. Stanka Vraza 2/a, 2. kat ured broj 8 površine 12 m2
  • Namjena: obrtničke djelatnosti i djelatnosti malog gospodarstva, računovodstvene usluge
  • Početna cijena zakupa: 26,00 kn/m2 + pdv / mjesečno
  • Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
  • Prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.
  • Prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv udruge ili trgovačkog društva ili obrta, broj žiro računa, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, namjenu, te priložiti valjani dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine traženog prostora + PDV, na žiro račun Ustanove: HR05 23400091-510886204, opis plaćanja: Natječaj za prostor Ustanove. U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

 Upravno vijeće zadržava pravo da poništi natječaj i postupi sukladno citiranim propisima u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ako izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Upravnog vijeća.

Sudionik natječaja mora priložiti:

 • ako je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice
 • ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u odgovarajući  registar sa svim prilozima
 • dokument o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja BON-2 i BON-1
 • potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu i Ustanovi za gospodarenje športskim objektima
 • potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
 • dokaz o uplati jamčevine
 • ako natjecatelj ostvaruje pravo prednosti na sklapanje Ugovora o zakupu prostora Ustanove, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti dokaz da za vrijeme prijave na ovaj natječaj nema drugih zakupljenih prostora

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.

Sve obavijesti o prostoru koji se izlaže natječaju može se dobiti u Ustanovi za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, kontakt: 0993927064, Miroslav Stefanović, mag. cin.

Pisane ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
«NATJEČAJ ZA PROSTOR – NE OTVARAJ»
Stanka Vraza 2/a
35000 SLAVONSKI BROD

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja.

Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine, na koju se obračunava PDV.

Prikupljene ponude, otvorit će se javno, na sjednici Upravnog vijeća u Športskoj dvorani Vijuš, Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod dana 7. rujna 2022. u 15:30.

Podijelite članak:
Skip to content