Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – Kontrolor naplate parkiranja

USTANOVA ZA GOSPODARENJE         

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod

OIB: 83097767588

Slavonski Brod, 25. ožujka 2022.

Na temelju članaka 37. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 ), članka 23. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, članka 10. Pravilnika o radu Ustanove i Odluke Upravnog vijeća Ustanove od 1. ožujka 2022. godine, Ravnatelj Ustanove raspisuje i objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod u Sektoru parkiranja, Odjelu organizacije i naplate parkiranja za radno mjesto

Kontrolor naplate parkiranja, 2 izvršitelja

Struka i stručna sprema : SSS tehnička, ekonomska,  društvena struka

Posebni uvjeti: poznavanje rada na PC, komunikacijske sposobnosti, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Složenost posla: III

Opis radnog mjesta :

– kontrola ispravnosti parkiranja na uličnim parkiralištima

– izdavanje dnevnih parkirnih karata

– izdavanje kazni prekršiteljima

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela i ravnatelja.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete navedene u ovom Javnom natječaju za radno mjesto za koje se prijavljuju.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili protiv kojih se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti sukladno epidemiološkim mjerama koje su na snazi. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji budu pozvani na provjeru znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme, dan i način provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj ostvaruje prednosti, priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Kandidati su u tom slučaju dužni priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sadržan je u priloženom linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima i oglasnoj ploči Ustanove, uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • obrazac prijave
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe i/ili diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, preslika domovnice, presliku putovnice ili vojne iskaznice) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
  • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (npr. preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca s opisom poslova), a koje je ujedno evidentirano i u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

U životopisu moraju biti navedene vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na  pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog natječaja u HZZ, „Burza rada“ na adresu:

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Javni natječaj – ne otvaraj /

Potpunom i urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve potpune i točne podatke te priloge navedene u ovom Javnom natječaju te dostavljene na način propisan ovim Javnim natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune  i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima, o čemu im se dostavlja  obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti cijeli ili dio Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza i odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku.

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

 

Obrazac prijave

Podijelite članak:
Skip to content