Natječaj za za davanje u zakup poslovnih i ugostiteljskog prostora

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a
OIB: 83097767588
35000 Slavonski Brod

Na osnovu članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora Ustanove, Upravno vijeće Ustanove objavljuje:


NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH I UGOSTITELJSKOG PROSTORA

1. Uredski prostor – SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 8. površine 12 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

2. Uredski prostor – SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 9. površine 12 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

3. Uredski prostor – SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 10. i 11. površine 29 m2, početna cijena zakupa: 55,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

4. Uredski prostor – SD Vijuš, Stanka Vraza 2/a, 1. kat ured broj 27. površine 52 m2, početna cijena zakupa: 37,00 kn/m2 + pdv, namjena: uredski prostor.

 

5. Ugostiteljski objekat – ŠRC Klasije, Borovska 1, prostor površine 70 m2, početna cijena zakupa: 23 kn/m2 + terasa 60,72 m2, početna cijena zakupa: 7 kn/m2, namjena: ugostiteljska djelatnost

 

Zatvorene ponude dostaviti na adresu:
„USTANOVA Z AGOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJKETIMA“, Stanka Vraza 2/a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ“ – ponude za zakup poslovnog prostora

Uz ponudu dostaviti:

  • ispravu o upisu u Trgovački, Obrtni ili drugi registar ne stariji od 6 mjeseci do dana slanja objave,
  • dokument o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja BON-2 i BON-1,
  • potvrda Porezne uprave o podmirenju dospjelih poreznih obaveza, obaveza na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini koja je jednaka dvostrukoj početnoj mjesečnoj zakupnini traženog prostora + PDV, na žiro račun Ustanove: HR05 23400091-510886204.
  • potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada o podmirenju obveza prema Ustanovi i Gradu Slavonskom Brodu,
  • dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 11. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora Ustanove (prednost u natječaju)

U ponudi mora biti naznačeno namjena i mjesečni iznos koji se nudi (bez PDV), ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresa ponuditelja, OIB i žiro račun ponuditelja. Ako se isti subjekt natječe za više prostora dužan je ponude predati odvojeno za svaki poslovni prostor i uplati jamčevinu za svaki poslovni prostor.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine na koju se obračunava PDV, uz ispunjavanje svih natječajnih uvjeta.
Kod potpisivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju (dvije bjanko zadužnice).
Rok za zaključivanje ugovora o zakupu je 30 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Zakupnik nema pravo dobiveni prostor dati u podzakup.
U koliko izabrani ponuditelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Poslovni prostori pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 daju se u zakup na 1 godinu uz mogućnost produženja dok se prostor pod rednim brojem 7 daje u zakup na 5 godina.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od sljedećeg dana od objave natječaja u tisku. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati . Javno otvaranje ponuda je u dvorani Vijuš, Stanka Vraza 2/a, dana 6. travnja 2018. godine u 14.00 sati. Zakupodavac zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Prostori se mogu pregledati uz prethodni dogovor na mob. 099-392 7064.

Podijelite članak:
Skip to content