USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a Slavonski Brod
/ OIB: 83097767588 /
Slavonski Brod, 19.07.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove i Odluke ravnatelja Ustanove od 20.07.2017.g. Ravnatelj Ustanove objavljuje:

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne djelatnice na radno mjesto

SEKTOR UPRAVLJANJA

 • recepcionar

jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera,
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanja rada na PC,
 • komunikacijske sposobnosti,

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr/uzgso-info i web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu:

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a
/ s naznakom: Oglas – ne otvaraj /

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

CategoryNovosti
Logo_footer   
© 2016 UZGSO - Sva prava pridržana.

Pratite nas na: