USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a Slavonski Brod
/ OIB: 83097767588 /
Slavonski Brod, 23.9.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove i Odluke Upravnog vijeća Ustanove od 21.9.2016.g. Upravno vijeće Ustanove objavljuje:

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima na radno mjesto

SEKTOR UPRAVLJANJA

 • Sportski djelatnik

jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanja rada na PC,
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
 • poželjno iskustvo na planiranju, organizaciji i provedbi sportskih programa

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Slavonskog Broda  www.slavonski-brod.hr/uzgso-info i web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s naglaskom na rad u sportu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • preslik domovnice
 • potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije odluke o prijemu u radni odnos.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod

na adresu: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Natječaj – ne otvaraj /

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Logo_footer   
© 2016 UZGSO - Sva prava pridržana.

Pratite nas na: