USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2/a Slavonski Brod
/ OIB: 83097767588 /
Slavonski Brod, 22.1.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove i Odluke Upravnog vijeća Ustanove od 21.1.2016.g. Upravno vijeće Ustanove objavljuje:

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ustanovu za gospodarenje športskim objektima na radno mjesto

SEKTOR UPRAVLJANJA

  • voditelj sportskog programa

jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

VSS, kineziološka struka, poznavanja rada na PC, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, poželjno iskustvo na organizaciji i provedbi sportskih programa

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Slavonskog Broda  www.slavonski-brod.hr/uzgso-info i web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije odluke o prijemu u radni odnos.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu:

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Natječaj – ne otvaraj /

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Logo_footer   
© 2016 UZGSO - Sva prava pridržana.

Pratite nas na::